Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

 » Đội TNTP » Văn nghệ

Văn nghệ