Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 23 tháng 02 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Trần Bá Quốc Thắng