Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Nguyễn Khoa học