Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Lớp 2/1