Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 03 năm 2019

 » Thời khóa biểu » Lớp 1/3