Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Lê Thị Xuân