Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Lê Thị Còn

Lê Thị Còn

Cập nhật lúc : 15:53 08/08/2016  
lần 1

Trường tiểu học số 2 Thị trấn Sịa

THỜI KHÓA BIỂU -NĂM HỌC 2016. - 2017

(Áp dụng từ 22/8/2016

Lớp:.4/2

 

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Còn

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Sáng

 

 

 

 

 

 SHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

cc

 LTVC 

Tập đọc    

Toán

TLV

 

 

 Toán

Toán

Toán

 LTVC 

Toán

 

 

Tập đọc    

KỂ CHUYỆN

TLV

 

Địa

 

 

C T Ả

 

SỬ

KT

SHL

 

 

Đ Đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

TIẾT 40 phút, 20 phút ra chơi

....