Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 16 tháng 12 năm 2017

 » Thời khóa biểu » Lê Tấn Tài