Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Đặng Thị Lài