Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 » Thi đua - Khen thưởng » thi đua công đoàn 2015-2016