Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

 » Thi đua - Khen thưởng » Thi đua công đoàn 2016-2017