Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 » Thi đua - Khen thưởng » Thi đua công đoàn 2014-2015