Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 19 tháng 06 năm 2018

 » Thi đua - Khen thưởng » khen thưởng chuyên môn2017-2018