Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018

 » KẾT QUẢ THI CÁC CẤP