Thứ Hai, 21/05/2018

Buổi sáng

Kiểm tra học bạ, nộp hồ sơ thi đua

Khai mẫu báo cáo phần mềm số liệu 

Buổi chiều

Tổ văn phòng làm việc, 

Thứ Ba, 22/05/2018

Buổi sáng

Họp chi bộ tháng

Nhập dữ liệu lên phần mềm

Buổi chiều

tổ văn phòng chuẩn bị công tác tổng kết

Nhập dữ liệu lên phần mềm

Thứ Tư, 23/05/2018

Buổi sáng

Nhập dữ liệu lên phần mềm - Quỳnh Thư

Buổi chiều

Nhập dữ liệu lên phần mềm - Quỳnh Thư

Thứ Năm, 24/05/2018

Buổi sáng

Phân phần thưởng,

Buổi chiều

Trang hoàng Tổng kết- GV Nam

Vệ sinh trường lớp

Thứ Sáu, 25/05/2018

Buổi sáng

Lế Tổng kết phát thưởng (Đại biểu CBGVNV-HS)

Buổi chiều

Lế ra trưởng cho hs lướp 5 (Đại biểu CBGVNV-HS)

Thứ Bảy, 26/05/2018

Buổi sáng

Họp xét hồ sơ thuyên chuyển