Thứ Hai, 17/12/2018

Buổi sáng

Họp giao ban đầu tuần

Dạy học, KTDK Anh văn 1/1

dự giờ cô Huyền Thanh

Buổi chiều

Dạy học 

KTDK Tin 3/2

Thứ Ba, 18/12/2018

Buổi sáng

Dạy học

Buổi chiều

Dạy học

Thứ Tư, 19/12/2018

Buổi sáng

Dạy học

KTDK Anh văn 1/2,1/3,2/2

Buổi chiều

Dạy học,

Chuyên đề Tin học huyện

Thứ Năm, 20/12/2018

Buổi sáng

Dạy học

KTDK khoa-sử -địa- Tin khối5, Tin 3/1

Buổi chiều

Dạy học

KTDK khoa-sử -địa- Tin khối4

Thứ Sáu, 21/12/2018

Buổi sáng

Dạy học

Dự dâng hương Thị trấn ,

Họp chi bộ cuối năm 2018

Buổi chiều

Dạy học

KTDK Anh văn 2/1,2/2,2/3

Thứ Bảy, 22/12/2018

Buổi sáng

Dạy bù thời khóa biểu thứ 6 (Đảng viên)

Câu lạc bộ

Chấm báo ảnh ( t Lí, c Huyền Thanh, c Phước, t Phong)