Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 » Thư viện ảnh » ảnh công đoàn

ảnh công đoàn

  • Current